457043257 (kopia)

Thinkstock

Åldrande befolkning ökar kraven på sjukvården

Äldrevård En god omsorg om våra äldre kräver en välutbildad personal, ofta även med specialistkunskap. En satsning på specialistutbildade sjuksköterskor skulle minska lidandet hos patienter och spara pengar.

Sara Leijonhufvud

Vi står inför en framtid där befolkningen blir allt äldre, vilket inte är unikt globalt sett. År 1970 var 13,8 procent av befolkningen 65 år eller äldre i Sverige och år 2030 har den siffran beräknas stiga till 22,7 procent Det är lätt att förstå att det krävs förändringar inom omsorgen av de äldre.

I dag bor många äldre i eget boende även upp i hög ålder. Anledningen till detta är dels att de institutionella äldreboendeformerna inte räcker till, dels för att många faktiskt själva väljer att bo kvar i det egna hemmet.

Och det är viktigt att prata om äldres vård och omsorg, då det har skett en stor förändring under de senaste tio åren. En åldrande befolkning och allt fler äldre som är multisjuka, ställer självklart större krav på sjukvården. Ett exempel är att effekterna av läkemedel kan vara helt annorlunda än hos yngre personer samt att äldre individer ofta är multisjuka och medicinerar för flera sjukdomar. Nu krävs en helt annan kompetens inom bland annat hemsjukvården. Vården efter varje enskild individs behov. En komplex sjukdomsbild som dagens äldre ofta har, ställer förstås sina krav på hög kompetens.

– Våra äldre bor hemma allt längre och tiden som de vistas i särskilt boende har kortats ner väsentligt. Detta betyder att individen ofta är i ett mycket större vårdbehov i dag än för tio år sedan, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg på Vårdförbundet.

Är det bara fördelar med att bo hemma länge? Nja, kanske inte bara, men visst överväger nog lyckan över att få leva i sin egen miljö så länge som möjligt. Det är ju här individen har skapat sitt eget hem med sina egna ägodelar och minnen för livet tillsammans med sina anhöriga.

– Dagens situation ger utmaningar för vården. Rätt kompetens måste finnas och vi måste ha ett annat förhållningssätt. Det är också viktigt att vården ställer upp när det behövs, som till exempel att ge patientens anhöriga det stöd som de behöver, säger Löpare Johansson.

 

Dagens situation ger utmaningar för vården. Rätt kompetens måste finnas och vi måste ha ett annat förhållningssätt.

 

Äldreomsorgen ställer ett stort ansvar på de anhöriga och här anser Löpare Johansson att det finns mycket kvar att göra; att möta de närstående på rätt plan och titta på vad som krävs för att vårda patienten på bästa möjliga sätt. Vården i hemmet har ett helt annat sammanhang än vad den har inom den slutna vården.

– Tyvärr råder det en stor brist vad beträffar utbildning och specialistkunskap inom äldreomsorgen. I dag har endast 1,6 procent av personalen rätt specialistutbildning och det är oacceptabelt. Många äldre är multisjuka samtidigt som kroppen inte längre uppför sig som den gör vid 40 års ålder. Något måste ske och vi måste öka antalet specialistutbildade, säger Löpare Johansson.

Utbildning och specialistkunskap är viktigt – att hemsjukvård kräver särskild kompetens och en akademisk specialistutbildning för sjuksköterskor skulle kunna vara en del av lösningen.

Det behövs fler sjuksköterskor med specialistkunskap i vården och det är av högsta betydelse att de ser hela människan – inte bara sjukdomarna. Teamet är viktigt och det måste finnas en god koppling till läkarna. En omsorg där alla samarbetar är en förutsättning för att vi ska kunna ge våra äldre kvalitativ vård och värdighet.

I Sverige har alla lagstadgad rätt till att få omsorg och vård. Stödet kan däremot se olika ut beroende på vilka behov som finns, som till exempel hemtjänst eller omsorg dygnet runt. Vården av äldre har flyttats över till ett kommunalt huvudmannaskap och det innebär att de har större ansvar som sjukvårdshuvudmän, även om en privat aktör kan driva vården.

Alla människor har behov av att känna trygghet och omtanke och ska bemötas med respekt. För visst är det ju som så; att vi ska kunna bestämma över vårt eget liv och ha rätt till den kompetenta vård som vi behöver – livet ut.