200252987-001

Thinkstock (feature image)

Öka sjuksköterskeyrkets attraktivitet

Personal Enligt Johan Larson på Vårdförbundet har bristen på utbildade sjuksköterskor i grunden skapats av för låga löner. Antalet utbildade sjuksköterskor är fler än någonsin men många väljer att lämna yrket eftersom lönen, arbetsvillkoren och arbetsmiljön inte alltid är långsiktigt hållbara.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Enligt Vårdförbundet är bra lön, god löneutveckling, karriärmöjligheter och bättre arbetsmiljö de fyra grundfaktorer som är i särklass mest avgörande för att sjuksköterskor ska vilja stanna kvar i sitt yrke och för att sjuksköterskeyrket även fortsättningsvis ska kunna betraktas som ett intressant och attraktivt karriärval.

Alla dessa faktorer har även ett nära samband med patientsäkerheten, när sjuksköterskorna trivs och mår bra på jobbet ökar det förutsättningarna för att kunna leverera en patientsäker och kvalitativ vård.

Vårdförbundet har presenterat fem åtgärder som kan bidra till att förbättra situationen för Sveriges sjuksköterskor.

En sådan åtgärd är personcentrerad vård, en övergång från dagens vårdmodell där patienten är det passiva målet för medicinsk behandling till en modell där patienten istället deltar aktivt i planeringen och genomförandet av den egna vården.

– Det är ett arbetssätt som inte bara genererar högre kvalitet i vården, det bidrar dessutom till en smartare resursanvändning, vilket innebär att det i förlängningen även finns mer pengar över till att höja våra löner, säger Vårdförbundets vice ordföranden Johan Larson.

Han menar att alltför låga löner och en dålig löneutveckling för sjuksköterskor utgör grunden till mycket av den problematik som finns i vården i dag och påminner om att både månadslönen och livslönen generellt sett är lägre för sjuksköterskor än för jämförbara yrken i andra sektorer.

 

Arbetssättet bidrar dessutom till en smartare resursanvändning.

 

Han betraktar moderna och mer flexibla arbetstider som ytterligare en förutsättning för att sjuksköterskor och barnmorskor ska få ett hållbart yrkesliv.

På flera arbetsplatser inom vården är det fortfarande vanligt att medarbetarna arbetar i skift, utan möjlighet att påverka eller anpassa sitt schema utifrån sin livssituation. Moderna och mer flexibla arbetstider som bidrar till att sjuksköterskor blir långvariga i yrket är därför en viktig förutsättning för framtiden.

En god yrkesintroduktion och handledning från erfarna sjuksköterskor betraktar Johan Larson som ytterligare en framgångsfaktor för att bibehålla sjuksköterskeyrkets framtida attraktivitet.

Många sjuksköterskor efterlyser möjligheter att bättra på sin kliniska erfarenhet i början av sin karriär.

Runtom i landet har satsningar på kliniska basår, som stärker sjuksköterskornas kliniska kompetens initierats, men ytterligare satsningar behövs för att fler nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna ta del av den här typen av yrkesintroduktionsprogram.

Johan Larsson Vardforbundet foto Ulf Huett kopiera
Johan Larsson, Foto Ulf Huett

–En fråga som vi driver och har viss framgång i är sjuksköterskors möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring (AST) det vill säga betald specialistutbildning inom ramen för anställningen. I dagsläget är det inte självklart att sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig får betalt under sin utbildningstid. Om akademisk specialisttjänstgöring introduceras på bred front blir en specialistsjuksköterskeutbildning ett attraktivt och praktiskt genomförbart alternativ för fler, säger Johan Larson.

–Ett problem i vården är att rörligheten bland sjuksköterskor har ökat markant på senare år. Tidigare stannade många sjuksköterskor i många år hos samma arbetsgivare, men i dag byter många jobb med jämna mellanrum, ofta av löne- och arbetsmiljöskäl. Det är ingen ovanlighet att arbeta ett halvår på en avdelning, för att därefter söka sig till en annan arbetsgivare. Det innebär att kvaliteten i vården sänks eftersom det råder brist på erfarna medarbetare med lång erfarenhet från en och samma arbetsgivare, säger Johan Larson.

– Det måste bli möjligt att få en bra lön utan att byta arbetsgivare om vi ska få en för vården hållbar rörlighet.