ThinkstockPhotos-482457871 kopiera

Foto: Thinkstock (feature image)

Framtidens journalsystem ökar patientens delaktighet

Teknik & diagnostik Hur kan journalsystemen bli mer användarvänliga, effektiva och samordnade utan att kompromissa med patientsäkerheten? I framtiden vill man också öka patienternas delaktighet genom att erbjuda dem möjligheten att ta del av sin elektroniska patientjournal.

annikawihlborg

Annika Wihlborg

Flera landsting erbjuder numera sina patienter möjligheten att ta del av hela eller delar av sin patientjournal via nätet. Utvecklingen har stöd av den politiska reform som säger att alla patienter i Sverige senast 2018 ska ha tillgång till sin patientjournal via nätet.

Syftet med reformen är förstås att öka patienternas delaktighet i vården och gör det lättare för dem att hålla sig uppdaterade kring sina vårdkontakter och sin behandling. För närvarande pågår forskningsprojektet DOME, där forskare bygger upp en kunskapsbank kring införande och användning av e-hälsotjänster genom att studera olika e-hälsoprojekt. DOME-projektet pågår sedan 2011 bedrivs i samverkan mellan Lunds Universitet, Högskolan i Skövde och Uppsala Universitet och ska bland annat resultera i rekommendationer för införande av nya eller förbättrade e-hälsotjänster inom hälso- och sjukvården.

Uppsala läns landsting var ett av de första landstingen som erbjöd sina patienter att ta del av sina patientjournaler via nätet.

 

Jag tror på en framtid där patienterna är med och påverkar journalens utformning.

 

Satsningen har mer än fördubblat antalet patienter som läser sin journal, vilket visar att tillgängligheten via nätet gör det intressant för en större patientgrupp att ta del av journalen jämfört med om de behöver beställa en papperskopia. För att digitala patientjournaler ska bli tillgängliga för patienter i hela Sverige krävs dels att vården är öppen för och intresserad av att tillämpa ny teknik och dels att de nya journalsystemen implementeras på ett sätt som anpassats utifrån vårdens verksamhet, behov och villkor.

Utöver projekt där ny teknik testas ute i verksamheten har även antalet leverantörer av journalsystem blivit fler på senare år.

Bland annat har antalet mobila patientjournalsystem, som möjliggör journalföring samtidigt som vårdpersonalen har patienten närvarande i rummet blivit fler. Undersökningar har visat att mobila patientjournalsystem bidrar till att spara mycket tid för såväl läkare och sjuksköterskor, vilket frigör mer tid till patientkontakter.

AnnaRameback-0589 (kopia)
Anna Ramebäck

– Jag tror på en framtid där patienterna är med och påverkar journalens utformning. Med hjälp av visuella gränssnitt som till stor del baseras på olika bilder och symboler kan patienten och vårdpersonalen använda sig av samma system och därmed också läsa och skriva patientjournaler utifrån ett gemensamt gränssnitt. Dagens patientjournaler är ofta långa och svårlästa, vårdpersonalen behöver ta sig igenom relativ stora mängder text för att få en samlad bild av en patients vårdstatus. Ett visuellt gränssnitt som baseras mer på symboler och bilder än på text är lättare för andra vårdenheter att ta till sig, även internationellt. Det bidrar också till att journalerna får en mer enhetlig utformning, säger Anna Ramebäck, vd på Journalia.

 

Satsningen har mer än fördubblat antalet patienter som läser sin journal.

 

Hon betonar vikten av att framtidens journaler styr och strukturerar användaren till att använda ett kortfattat, koncist och lättförståeligt språk.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvården upphandlar patientjournalsystem som baseras på en öppen infrastruktur som dels underlättar informationsöverföring mellan olika system och dels möjliggör anpassningar och nya implementeringar i takt med att nya vårdriktlinjer eller nya regelverk för sjukvården introduceras. Den här typen av system har dessutom generellt sett längre livslängd än system som inte utformats för att snabbt kunna anpassa sig till nya krav från en föränderlig omvärld, säger Anna Ramebäck.